வடமொழி புராணங்கள் மற்றும் சின்னங்கள் பற்றிய அறிவு

பண்டைய ஸ்லாவ்களைப் போலல்லாமல், இப்போது வடக்கு மக்களின் நம்பிக்கைகளை நாம் நன்கு அறிவோம். பற்றிய அறிவின் மிகப்பெரிய ஆதாரம் வடமொழி புராணம் வடநாட்டு மக்களால் நமக்களிக்கப்பட்ட வளமான இலக்கியம்.
ஸ்காண்டிநேவியா முழுவதும் காணப்படும் கற்கள் அல்லது உலோகத் தகடுகளிலிருந்து வைக்கிங் நம்பிக்கைகள் மற்றும் புராணங்களைப் பற்றி நாம் நிறைய கற்றுக்கொள்ளலாம். பெரும்பாலும் அவை அடங்கும் புராணங்களில் இருந்து சதி , ரூனிக் கல்வெட்டுகள் அல்லது ஒரு தெய்வத்தின் படம் .

வடமொழி புராணங்களுக்கு வெளியே உள்ள ஆதாரங்கள் அரிதானவை. முன்னாள் வீரம் செறிந்த டேனியர்களின் வரலாற்றை ஆராயும் ஆங்கிலோ-சாக்சன் கவிதையான Beowulf என்பது குறிப்பிடத் தக்கது. இது ஸ்காண்டிநேவிய புராணங்களுடன் ஓரளவு தொடர்புடைய மற்றொரு நாட்டிலிருந்து மிகவும் பிரபலமான உரை.

ஸ்காண்டிநேவிய சின்னங்கள் - அவற்றின் பொருள் மற்றும் குறியீடு.

பிற நாடுகளைப் போலவே வடக்கின் பண்டைய மக்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட சின்னங்கள் மதம் மற்றும் புராணங்களுடன் தொடர்புடையவை.
நோர்டுகளால் பயன்படுத்தப்படும் பல சின்னங்கள் உண்மையில் அவர்கள் நம்பிய கடவுள்களின் பண்புகளின் கிராஃபிக் பதிப்புகள். பண்டைய வைக்கிங்குகள் பெரும்பாலும் சின்னங்கள் அல்லது ரன்களைக் கொண்ட பொருட்களை அணிந்தனர் அல்லது அலங்கரித்தனர். ஒருவேளை, அவர்கள் இந்த வழியில் இந்த தெய்வத்தின் ஆதரவைப் பெற விரும்பினர் அல்லது வலிமை அல்லது தந்திரம் போன்ற ஒத்த திறன்களில் ஒரு சிறிய பகுதியையாவது பெற வேண்டும். பெரும்பாலும், சின்னங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நபரைப் பாதுகாப்பதற்காகவும் இருந்தன.

நீங்கள் மதிப்பாய்வு செய்கிறீர்கள்: நோர்டிக் சின்னங்கள்

காற்று

நோர்டிக்களுக்கு கடந்த கால அறிவு இருக்கிறது...

வெனீர்

அவர் பெயர் ஃபென்ரிர், அவர் தொடர்கிறார்...
×